Általános szerződési feltételek

BEVEZETŐ

Az eKönyv Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) az ekonyv.hu elnevezésű weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) megtalálható ekönyvek, hangoskönyvek és online hangoskönyv díjcsomaghoz való hozzáférés során a megrendelés adataival együttesen határozzák meg Szolgáltatási szerződést kötő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) jogait és kötelezettségeit, a nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános feltételeket.

Az ÁSZF-et a Szolgáltató az Weboldalban ingyenesen elérhetővé teszi. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amely esetén az új szöveget a változások hatálybalépését 15 nappal megelőzően nyilvánosságra kell hozni a 7. pontban részletezett eljárási rend szabályai szerint.

Szolgáltató kijelenti, hogy jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Külön nem minősül írásbeli szerződésnek, azonban az Weboldal használatával együtt elfogadható. Az online hangoskönyv díjcsomagot használó, ekönyvet vagy hangoskönyvhöz való hozzáférést vásároló, illetve az ekonyv.hu weboldalon regisztráló személyek a regisztráció, illetve az ott elérhető szolgáltatások igénybe vétele által elismerik, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasták, értelmezték, valamint, hogy azt magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

Az ekonyv.hu elnevezésű Weboldal üzemeltetője:
cégnév: eKönyv Magyarország Kft.
székhelye: 1086 Budapest, Dankó utca 4-8.
cégjegyzékszám: 01-09-935212
adószám: 12456477-2-42
e-mail: ugyfelszolgalat@ekonyv.hu

1. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, A SZERZŐDÉS TARTALMA

Szolgáltató vállalja, hogy megrendelő részére az általa az ekonyv.hu Weboldalban kiválasztott szolgáltatást nyújtja. Megrendelő az ekonyv.hu Weboldal ekönyveinek vagy hangoskönyveinek vásárlója vagy a hangoskönyv díjcsomagjának felhasználója, aki a Weboldal használatának engedélyezésével ekönyveket vásárolhat vagy hangoskönyveket hallgathat online, amelyeket mások részére nem továbbíthat, egyéb úton nyilvánosan nem oszthat meg, azokat ekönyvek esetében kizárólag magáncélú olvasásra használhatja, a hangoskönyveket pedig kizárólag az ekonyv.hu Weboldalon hallgathatja meg. A Megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint engedélyezetten jöhet létre.

1.1. A Szolgáltató rögzíti, hogy a hangoskönyvek belehallgató mintái, illetve az ekönyvek beleolvasó mintái ingyenesen elérhetőek a Megrendelők számára, amely általában a hangoskönyv vagy az ekönyv első fejezete.

1.2. Ekönyvek és hangoskönyvek vásárlása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.ekonyv.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos visszaigazoló e-mailt és PDF számlát a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására.

1.3. Ezen túlmenően a Megrendelőnek a hangoskönyv díjcsomag hozzáférésért mindenkor díjat kell fizetnie, amely mindenkor az Weboldalban megjelölt összeg, az ott meghatározott szolgáltatásért.

1.4. A Szolgáltató rögzíti, hogy a szolgáltatását akként nyújtja, hogy az ekönyveket vagy hangoskönyveket meg lehet vásárolni egyenként, illetve a hangoskönyv díjcsomag megvásárlásáért havonta egy hangoskönyv kiválasztható, amely a vásárló felhasználói fiókjába kerül és amíg él az oldalon a regisztrációja, meghallgathatja, illetve – a díjcsomag előfizetésének időtartamáig élő – 15% kedvezményt kap további hangoskönyv vásárlásaira a mindenkori, weboldalon meghatározott havidíj megfizetéséért cserébe.

1.5. A Megrendelő a díjcsomagért vagy az egyes hangoskönyvekért és ekönyvekért a Weboldalon belül meghatározott díjat köteles megfizetni. A megrendelés úgy történik, hogy a Megrendelő az Weboldalban kért adatai megadását követően bankkártyás fizetéssel tudja a díjat kiegyenlíteni, amelynek megtörténtét követően válik jogosulttá a díjcsomag szerinti 1.3-as pontban részletezett hozzáféréshez vagy az adott, megvásárolt hangoskönyvhöz.

1.6. Egy, illetve több könyv megvásárlása esetén a Megrendelő a díjat a vásárláskor, egyszeri alkalommal köteles megfizetni a Szolgáltató részére az 1.4. pontban foglaltak szerint. Havi díjcsomag vásárlása esetén a Megrendelő a díjat minden hónapban előre fizeti meg, mindenkor a tárgyhónapban a megrendelés napjának megfelelő napon. A havi előfizetés díjának rendezése akként történik, hogy a Megrendelő az 1.4. pontban körülírt bankkártyás fizetéssel együtt feljogosítja a Szolgáltatót, hogy az előfizetés időtartama alatt a havi előfizetési díjat minden hónapban a jelen pontban foglaltak szerint felszámítsa és beterhelje neki. Az előfizetés kezdő napja a bankkártyás fizetés napja. Amennyiben pedig a Megrendelő nem kívánja tovább folytatni előfizetését, azt a ekonyv.hu/profil/hangoskonyveim weboldalon belépve a díjcsomagnál a lemondom gombra kattintva tudja lemondani, amellyel a tárgyhónap végére tudja a szolgáltatást lemondani. Lemondás esetén a Szolgáltató a lemondásról visszaigazoló e-mailt küld, és a havi díjat a tárgyhónapot követő hónapban már nem terheli be, mivel az előfizetés a lemondással a tárgyhónap végére megszűnik. A Megrendelő a lemondás megtörténtét  a https:// ekonyv.hu/profil/hangoskonyveim weboldalon belépve is továbbá tudja ellenőrizni, ahol kiírásra kerül, hogy az előfizetés lemondásra került.

1.7. A felhasználó hozzájárul, hogy neve, illetve a tranzakció száma belekerüljön az általa vásárolt ekönyvekbe a 2. oldalra, illetve kódolt formában az általa vásárolt ekönyv más részeibe is.

1.8. Kézhezvételi időpont az elektronikus fájl letöltésének ideje ekönyvek esetében, az elektronikus hangfelvétel meghallgatása kezdetének ideje hangoskönyvek esetében.

1.9. Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogot, amennyiben az elektronikus könyv fájl letöltése megtörtént, vagy a hangoskönyv meghallgatását elindította.

1.10. Ha a megrendelt és letöltött ekönyv vagy hangoskönyv hibás azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

1.11. A letöltött ekönyvek és meghallgatott hangoskönyvek esetében, azok tartalmáért a mindenkori Kiadó felel.

1.12. Az ekonyv.hu oldalon megvásárolható termékekért csak bankkártyával lehetséges a fizetés. A bankkártyás fizetést a Global Payments rendszere biztosítja.

2. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1.1. Szolgáltató kötelezettsége, hogy az ekonyv.hu és az azon belül az online díjcsomag Weboldalát karbantartsa és fejlessze, biztosítsa a hozzáférést a megvásárolt díjcsomaghoz, illetve a megvásárolt hangoskönyv és ekönyv állományokhoz, annak adatbázisát folyamatosan bővítse.

2.2.1. A szolgáltatás megrendelése a Weboldal használatával, illetve azon belül az adatkezeléshez történő hozzájárulás engedélyezésével és az ÁSZF elfogadásával jön létre, a megrendelő által megrendelni kívánt díjcsomag kiválasztásával.
A szolgáltató által engedélyezett Weboldal használatával a felek között szerződés jön létre, melyet a Szolgáltató nyilvántart.

2.2.2. A Szolgáltató az olvasói jogviszonyt a jogosultság beazonosítását követően azonnal köteles biztosítani.

2.3. Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint, ingyenesen, minden szerződött előfizetőjének biztosítani.

2.4. Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti az Weboldalban elérhető Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

2.5. Szolgáltató köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.

2.6. Amennyiben a Megrendelő tevékenysége a Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti, a Szolgáltató – egyéb szerződésből fakadó joga fenntartása mellett – jogosult a Megrendelő felé nyújtott szolgáltatás külön felhívás nélküli korlátozására. A korlátozás tényéről azzal egyidejűleg a Megrendelőt e-mailben vagy telefonon értesíteni köteles.

2.7. Amennyiben a Megrendelő az ekonyv.hu oldalon vásárolt ekönyvet vagy hangoskönyvet bármilyen, nyilvános internetes felületre feltölti, az az 1999. évi LXXVI. törvénybe ütköző engedély nélküli többszörözésnek minősül, amiért a Megrendelő a felelős. Ebben az esetben a Szolgáltató megszüntetheti a Megrendelő felhasználói fiókját.

2.8. Amennyiben a fenti 7. pontban foglaltakat a Megrendelő megsérti, a Szolgáltató jogosult a Megrendelő regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, Megrendelőre vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

2.9. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

2.10. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

2.11. A felhasználó a 2.10 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

2.12. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a Szolgáltató címén.

2.13. Amennyiben a szolgáltatás egésze, vagy annak bármely eleme elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik – kivéve a szolgáltató vagy a szolgáltatás megszűnésének esetét – köteles megtenni mindent a hiba azonnali elhárítása érdekében.

3. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Megrendelő jogosult a szolgáltatást rendeltetésének megfelelően használni, az ahhoz szükséges technikai segítséget igénybe venni. Megrendelő jogosult továbbá adatainak felhasználásáról, kezeléséről, adattovábbításról az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint felvilágosítást kérni, illetve az adatai kezelésére vonatkozóan utasítást adni (adatai módosítását, javítását kérni, az adatkezelést, illetve adattovábbítást általánosságban, vagy egyes kezelési módok tekintetében megtiltani, stb.).

3.2. Megrendelő köteles a Szolgáltató Weboldalára történő regisztrációkor, illetve szolgáltatásainak megrendelésekor saját valós adatait helyesen megadni. A megrendelő adatainak valóságát a Szolgáltató nem vizsgálja, viszont amennyiben tudomást szerez arról, hogy e körben a Megrendelő megtévesztette, úgy jogosult a megrendelő részére nyújtandó szolgáltatását felfüggeszteni mindaddig, amíg az nem igazolja a megadott adatok valódiságát.

3.3. Megrendelő a szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért fokozott felelőséggel tartozik. A használati jog harmadik személy részére való átengedése tilos.

3.4. Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 8 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes körű felelősség terheli.

3.5. Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért felel, amennyiben elmulasztotta az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.

3.6. Megrendelő kijelenti, hogy tudomásul vette, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait csak a megfelelő technikai feltételek mellett (stabil internet kapcsolat, megfelelő internet-böngészőprogram és ennek futtatására képes okostelefon) tudja igénybe venni. Ezekről a Megrendelőnek kell előzetesen tájékozódnia és gondoskodnia, ellenkező esetben a Szolgáltató szolgáltatását nem tudja igénybe venni.

3.7 Megrendelő jogosult vásárlói fiókjának és adatainak törlését kérni, de tudomásul veszi, hogy ebben az esetben nem fog a törlést követően hozzáférni az általa az ekonyv.hu oldalon korábban vásárolt hangoskönyvekhez és elektronikus könyvekhez. 

4. A WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS SZELLEMI TULAJDONJOG

Az ekonyv.hu Weboldal teljes tartalma, azon lévő valamennyi szöveges és egyéb tartalom szerzői- és egyéb szellemi tulajdonjogi védelem alatt áll.

A Megrendelő nem jogosult annak tartalmát sem egészben, sem részleteiben sokszorosítani, terjeszteni, módosítani, publikálni, átdolgozni, azokból származékos művet alkotni, azokat más műbe, honlapba, stb. beépíteni, továbbá nem jogosult létrehozni az Weboldalsal, illetve azon keresztül nyújtott szolgáltatással azonos szolgáltatást, vagy terméket. Úgyszintén tilos az Weboldal tartalmából eredő, vagy azon alapuló bármilyen anyag, vagy mű készítése, létrehozása. Az Weboldal bármely tartalmának a jelen Feltételekbe ütköző felhasználása szigorúan tilos, és a Megrendelő regisztrációjának törlése mellett egyéb jogi eljárást is vonhat maga után.

5. KAPCSOLÓDÓ WEBOLDALAK

A Weboldalban szerepelhetnek esetlegesen olyan linkek, amelyek az internet olyan idegen weboldalira mutatnak, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató irányítása és felügyelete alá. Ezek a weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében vannak. Az ilyen weboldalak tartalma semmilyen tekintetben nem képezi a Szolgáltató garanciavállalását vagy jóváhagyását az ott nyújtott adatok, információk vonatkozásában. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információkért, adatvédelmi nyilatkozatért, regisztrációért vagy bármilyen más ott nyújtott tartalomért.

6. FELELŐSSÉG

A Weboldalra történő belépéssel, annak használatával illetve a regisztrációval minden Megrendelő elfogadja az Weboldal használatának jelen feltételeit, és elismeri, hogy a Weboldalt a saját felelősségére használja.

A Szolgáltató megtesz minden ésszerű intézkedést az Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldalban elérhető tartalmak törléséből eredőben, további vonal-, vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusokból, valamint kém- és más kártékony programokból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A Megrendelőt terheli minden felelősség a Weboldal használatából eredő, a szolgáltatást igénybe vevő készüléken bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ide értve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Megrendelők tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést, használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalba történő regisztráció feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Megrendelőt terheli a számítógépe, elektronikus eszköze, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
A Megrendelő köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a honlap/Weboldal felületére, annak szervereire és hálózataiba, vagy más egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a honlaphoz kapcsolódik.

Amennyiben a Szolgáltató nem érvényesíti a jelen Feltételekben írt bármely rendelkezést, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

7. FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Megrendelők megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá az Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

Amennyiben a Szolgáltató módosítja a jelen Feltételeket, minden esetben a Feltételek módosított változata kerül az Weboldalban megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Szolgáltató az Weboldalon keresztül értesíti a Megrendelőket. Az esetleges módosítás az Weboldalban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Megrendelő kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a Feltételek esetleges módosításait. Abban az esetben, ha a Megrendelő a módosítások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a honlap szoláltatásait, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat, egyetért azokkal.

8. AZ ÁSZF HATÁLYA

8.1. Jelen ÁSZF a kihirdetésével (az Weboldalban való megjelenésétől) lép hatályba.
A szerződő felek a szerződést határozatlan időre kötik.

8.2. A szolgáltatási szerződés az ekonyv.hu Weboldal használatának Szolgáltató általi engedélyezésével lép hatályba.

8.3. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Megrendelő őt a szolgáltatásnyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely a megrendelőnek felróható, illetve amelyről a szolgáltatás megrendelésekor Megrendelőnek tudomása volt.

9. VÁSÁRLÓI ÉRTÉKELÉSEK MODERÁLÁSI SZABÁLYZATA

A vásárlói csillagos és szöveges értékeléseket előzetesen nem moderálja a szolgáltató, ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy ezeket előzetes értesítés nélkül törölje, különösen abban az esetben, amennyiben bebizonyosodik, hogy az értékelés úgy történt, hogy megrendelő nem vásárolta meg az értékelt elektronikus könyvet vagy hangoskönyvet.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató és a Megrendelő kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen „ÁSZF”, „Adatkezelési tájékoztató” rendelkezései vonatkoznak.
Abban az esetben, ha bármi, amit az Weboldal tartalmaz, ellentétes, vagy össze nem férő a jelen Feltételekkel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

9. 1. Jelen Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni, arra a magyar jog az irányadó. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek a jelen Feltételekből fakadnak. A Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis, vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

9.2. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók, különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak (törvényi hivatkozások):

2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés körében a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Jótállás körében a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
Szerzői jogok körében a 1999. évi LXXVI. törvény
A Szerződésre továbbá különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

9.3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egyes esetekben az ÁSZF-ben foglaltakhoz képest engedményt tesz, nem értelmezhető úgy, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Hatályba lépés időpontja: Budapest, 2021. július 26.